Algemene verkoopvoorwaarden

 1. Elke bestelling is onderworpen aan deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de voorwaarden of gebruiken van de koper/klant. De toepasselijkheid van aankoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Deze laatste wordt geacht onze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling, ook naar de toekomst toe. Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de bestelbon die tussen Elevate People bvba (www.elevatepeople.eu ) en haar klanten gesloten wordt. Afwijkingen en aanvullingen op deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk door partijen werden overeengekomen.
  Indien deze algemene voorwaarden op enig onderdeel strijdig of onverenigbaar zijn met het bepaalde in een tussen Elevate People bvba en koper/klant overeengekomen specifieke overeenkomst of specifieke verkoopvoorwaarden, primeert het bepaalde in de dergelijke specifieke overeenkomst of specifieke verkoopvoorwaarden.
   
 2. Alle offertes geschieden vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Koper/klant garandeert de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Elevate People bvba verstrekte gegevens waarop Elevate People bvba zijn offerte baseert. Enkel de schriftelijke bevestiging door Elevate People bvba geldt als aanvaarding van de bestelling en de totstandkoming van de overeenkomst. Bestellingen opgenomen door een vertegenwoordiger, aangestelde of bediende van Elevate People bvba zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegde persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden.
   
 3. De goederen worden steeds op risico en ten laste van de koper/klant vervoerd, tenzij anders bedongen en schriftelijk bevestigd door Elevate People bvba. Levering geschiedt op risico van de koper/klant, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. Leveringsklachten zullen slechts in behandeling genomen worden, indien zij schriftelijk worden ingediend uiterlijk 5 dagen na de werkelijke ontvangst van de goederen op het door de koper/klant aangeduide adres. De koper/klant dient zich te realiseren dat na de installatie steeds een proefperiode vereist is tijdens dewelke het aangekochte niet het onmiddellijke rendement zal opleveren dan dat normaal bij andere gewone goederen verwacht kan worden omdat de koper/klant eerst met het systeem vertrouwd moet geraken en alle onderdelen ervan op elkaar afgestemd moeten worden.
   
 4. De geleverde goederen blijven eigendom van Elevate People bvba tot de volledige betaling van de verkoopprijs, in voorkomend geval vermeerderd met de kosten en de intresten. De eventuele betaalde voorschotten blijven Elevate People bvba verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Geen enkele klacht of betwisting machtigt tot opschorting van de betalingen. De koper/klant mag de aard van de geleverde goederen niet wijzigen, noch in een onroerend goed incorporeren. De koper/klant verbindt er zicht toe de goederen niet te verkopen of aan derden af te staan zolang zij eigendom van Elevate People bvba zijn. Ingeval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs door de koper/klant verschuldigd zijn (als supplement op de verkoopprijs en eventuele vertragingsvergoedingen). Hij moet alle maatregelen treffen om te allen tijde het eigendomsrecht van Elevate People bvba te vrijwaren. De koper/klant zal Elevate People bvba verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de koper/klant wordt gehuurd en desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken. De in de overeenkomst opgegeven leveringsdatum is slechts een streefdatum en heeft een indicatief karakter. De koper/klant kan het contract bij aangetekend schrijven kosteloos annuleren indien de levering 3 maanden na de contractueel voorziene datum nog steeds niet is gebeurd. Laattijdige levering kan nooit tot schadevergoeding aanleiding geven. Indien de koper/klant de goederen niet in ontvangst neemt op het ogenblik dat zij ter beschikking werden gesteld door Elevate People bvba, mag hij niettemin de vervaldag die normaal werd vastgelegd voor de betalingen aan de levering verbonden, niet uitstellen. In de opslag van de goederen wordt door Elevate People bvba voorzien voor rekening en risico van de koper/klant. Indien de koper/klant dit verzoekt, zorgt Elevate People bvba, voor rekening van de koper/klant, voor de verzekering der goederen.
   
 5. Als bevrijdende omstandigheden gelden, indien zij zich voordoen na de totstandkoming der overeenkomst en de uitvoering daarvan verhinderen: arbeidsconflicten en alle overige omstandigheden, zoals brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, verbod op deviezenoverdracht, opstand, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiediensten, overmacht van toeleveranciers van Elevate People bvba, indien deze overige omstandigheden zich voordoen buiten de wil van partijen. De partij die zich op de bovenvermelde omstandigheden beroept, moet de andere partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. Het ontstaan van één van deze omstandigheden ontneemt alle aansprakelijkheid zowel van Elevate People bvba als van de koper/klant.
   
 6. De koper/klant erkent erover ingelicht te zijn dat elke interventie die hij van Elevate People bvba verlangt tot gevolg kan hebben dat alle werkposten tijdens de duur van deze interventie onbruikbaar kunnen zijn, zonder dat Elevate People bvba daarvoor tot enige schadevergoeding kan verplicht worden.Hij verbindt zich ertoe voor elke interventie zelf een behoorlijke reservekopie (back-up) te maken van zijn bestanden.
   
 7. Elevate People bvba verwijst voor de waarborg op de door haar geleverde apparatuur naar de garantievoorwaarden van de verschillende leveranciers.
   
 8. Indien het vertrouwen van Elevate People bvba in de kredietwaardigheid van de koper/klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper/klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper/klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Elevate People bvba zich het recht voor van de koper/klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper/klant weigert hierop in te gaan, behoudt Elevate People bvba zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden .
   
 9. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen en taksen die van overheidswege worden opgelegd. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de datum vermeld op de  factuur. Klachten m.b.t. de factuur worden binnen de 8 dagen schriftelijk gemeld. Zo niet wordt de factuur geacht aanvaard te zijn en kan ze niet meer worden betwist. Bij niet betaling op de vervaldag is een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 10 % per jaar en dit van rechtswege vanaf de vervaldag tot integrale betaling en zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Er zal tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % met een minimum van 100 €. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere facturen, zelfs niet vervallen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bij niet-betaling op de vervaldag, of ingeval van faillissement, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling of een andere indicatie van dreigend kennelijk onvermogen of onbekwaamheid, behoudt Elevate People bvba zich bovendien het recht voor om alle leveringen op te schorten zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. Elevate People bvba houdt zich tevens het recht voor om dan de overeenkomst van rechtswege (of in het geval van niet-betaling op de vervaldag, bij eenvoudig aangetekend schrijven), zonder verdere ingebrekestelling, als ontbonden te beschouwen, hetzij voor het geheel, hetzij voor het nog niet-uitgevoerde deel van de overeenkomst.
   
 10. De koper/klant verklaart volledig door Elevate People bvba te zijn geïnformeerd over de toepassings- en gebruiksvoorwaarden van de geleverde producten/diensten. De koper/klant bevestigt eveneens dat hij heeft kunnen beschikken over de op dat moment beschikbare informatie en dat hij akkoord gaat met deze inhoud. In de verst mogelijke mate toegestaan door het toepasselijk recht, wijst Elevate People bvba dan ook bij voorbaat elke vordering tot schadevergoeding af.
   
 11. Annulering is enkel mogelijk voor consultancy opdrachten. Bestelde hardware en software zal altijd worden gefactureerd. Annulering dient schriftelijk te gebeuren. Bij annulering tot vier weken vóór aanvang van de consultancy opdracht wordt 25% van de kosten met een minimum van € 125,- als annuleringskosten in rekening gebracht. Daarna wordt tot aan 2 weken 50% van het bedrag in rekening gebracht. Bij annulering korter dan twee weken vóór aanvang van de opdracht heeft u geen recht op restitutie van de kosten. Voor de beoordeling van de annulerings-termijn wordt uitgegaan van de datum van het poststempel of de verzenddatum van de e-mail. Er zullen geen annuleringskosten worden aangerekend in het geval van annulering wegens opzet of grove schuld van Elevate People bvba.
   
 12. Hardware en Software wordt aan de klant gefactureerd als de producten geleverd zijn. De diensten, installatie en configuratie, ervan worden gefactureerd na oplevering.
   
 13. De totale maximale aansprakelijkheid van Elevate People bvba wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een duur van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Elevate People bvba voor schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 100.000 (honderd duizend Euro). Elevate People bvba kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van klanten, verminderde goodwill, imagoschade, verlies van en/of schade aan gegevens of documenten, vermindering van de integriteit van de gegevens, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van koper/klant, schade verband houdende met het gebruik van door koper/klant aan Elevate People bvba voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door koper/klant aan Elevate People bvba voorgeschreven toeleveranciers.  Bovenvermelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid doen geen afbreuk aan overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid overeenkomstig deze overeenkomst en/of de toepasselijke wet.
   
 14. Alle intellectuele eigendomsrechten op software, programma’s, websites, gegevensbestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, die op grond van de overeenkomst worden ontwikkeld of aan koper/klant ter beschikking worden gesteld, zijn en blijven uitsluitend eigendom van Elevate People bvba, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Koper/klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en/of de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een desgevallend aan koper/klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden, en niet sublicentieerbaar. Indien Elevate People bvba bereid is zich te verbinden tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht, kan dergelijke verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een intellectueel eigendomsrecht ten aanzien van specifiek voor de koper/klant ontwikkelde software, programma’s, websites, gegevensbestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op koper/klant, tast dit geenszins het recht of de mogelijkheid van Elevate People bvba aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, knowhow, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Elevate People bvba aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van de koper/klant zijn of worden gedaan.
   
 15. De afmetingen, capaciteiten, eigenschappen en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden slechts, voor zover de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst.De vóór of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper/klant ter hand gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, op grond waarvan de gehele of gedeeltelijke ontwikkeling mogelijk is, blijven het uitsluitend eigendom van Elevate People bvba. Zij mogen zonder toestemming van Elevate People bvba niet door de koper/klant worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden. Zij zijn evenwel het eigendom van de koper/klant indien dit uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen tussen partijen.
   
 16. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Elevate People bvba verleende dienst/product worden verwerkt, ligt uitsluitend bij koper/klant. Koper/klant staat er ten aanzien van Elevate People bvba voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk uitmaken op enig recht van een derde en/of enige wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens. Koper/klant vrijwaart Elevate People bvba tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
   
 17. Elke partij draagt er zorg voor dat elke van de andere partij ontvangen informatie waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, vertrouwelijk blijft. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze enkel gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Informatie wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig is aangeduid. Partijen zullen gedurende de duur van de overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan geen medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich of een groepsonderneming laten werken, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Aan dergelijke toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.
   
 18. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Elevate People bvba mogelijk te maken, garandeert de koper/klant dat hij steeds tijdig alle nuttige, noodzakelijk en wenselijke gegevens of inlichtingen zal verschaffen en alle medewerking zal verlenen. Indien koper/klant in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel en/of aangestelden inzet, zal dit personeel en deze aangestelden beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring. Indien de koper/klant niet aan deze verplichtingen voldoet, heeft Elevate People bvba het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven aan te rekenen, onverminderd enig ander overeengekomen en/of wettelijk recht. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, gegevens- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is koper/klant verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan.
   
 19. De klant kan de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst niet aan een derde verkopen en/of overdragen. Elevate People bvba is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.
   
 20. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Elevate People bvba en de klant zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
   
 21. Iedere overeenkomst is aan het Belgische recht onderworpen. Alleen de rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd om kennis te nemen van betwistingen in verband met de interpretatie of de uitvoering van een overeenkomst, deze algemene voorwaarden, of aangaande welke verbintenis dan ook opzichtens Elevate People bvba.